Dialoog & Vorming

Dialoog & Vorming Armoede In-Zicht

“Armoede is een web van uitsluitingen op verschillende terreinen van het individuele en collectieve leven. Het is het ontbreken van kansen en het niet kunnen meedoen, er niet bij horen.
Het is een uitsluiting die maakt dat je rechten niet gegarandeerd zijn.
Met ’rechten’ bedoelen we de sociale grondrechten: het recht op participatie aan de samenleving, op maatschappelijke dienstverlening, op een leefbaar inkomen, op een gezin, op cultuur en vrije tijd, op onderwijs en vorming, op werk, op een gezonde en betaalbare woning, op energie en water en het recht op gezondheid en welzijn.”

Vorming Armoede In-Zicht = de Armoedebril opzetten

Wat is armoede en sociale uitsluiting? Hoe herken ik armoede? Wat betekent het om in armoede te leven? Hoe kan ik het begrijpen en hoe ga ik er mee om?

Het begrip “Armoede” roept veel vragen op. Er zijn heel wat misverstanden en vooroordelen.
Ben je op zoek naar een inspirerende en verhelderende vorming voor jouw groep of een dialoogmoment met mensen met armoede-ervaring, aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met Hanne.

De ervaringen en de kennis van mensen in armoede vormen de basis en het vertrekpunt voor ons vormingsaanbod en dialoogmomenten. Wij werken samen met hen een vorming uit op vraag en maat van jouw klasgroep, lerarenkorps, team van vrijwilligers of hulpverleners.

Thema’s tijdens de interactieve vorming of een dialoogmoment:

• Wat is ‘armoede en sociale uitsluiting’ en hoe herken je het?
• Wat doet armoede met iemand die in armoede leeft?
• Hoe kan je kijken naar armoede? Hoe kan ik een armoedebril opzetten?
• Hoe kan armoede bestreden worden?
• Hoe kan jouw vereniging, school, organisatie of bedrijf de drempels verlagen voor mensen in armoede?
• Via een dialoog met mensen in armoede krijg je zicht op in welke mate jouw beleidsinitiatief invloed heeft op mensen in armoede en mensen met een verhoogd armoederisico.

Dialoogmethodiek

T’Hope werkt elk jaar rond een beleidsthema. We kiezen voor de dialoogmethodiek om tot een kwalitatief beleidsadvies te komen. Deze methodiek biedt garantie op de hoogste graad van betrokkenheid van de doelgroep en met als gevolg meer diepgang van het advies. Als mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties niet betrokken worden bij het formuleren van verandervoorstellen komt men vaak tot halve waarheden en halve oplossingen, waar mensen in armoede niet echt beter van worden of waarvan men de draagwijdte in negatieve zin onderschat.

Daarnaast benadrukken we het belang van de participatie van de uitvoerende partners om tot haalbare en breed gedragen resultaten en engagementen te komen. De intrinsieke motivatie van alle betrokken partijen is een voorwaarde om tot verandering te komen.

We doorlopen 3 fasen:

Participatie van mensen in armoede: we bundelen de ervaringskennis van mensen in armoede, formuleren van hun droombeeld in de vorm van schriftelijke aanbevelingen of sociaal-artistieke beeldende resultaten.

Participatie van partners en stakeholders: we bundelen professionele kennis. De themawerkgroep overlegt met partners. We formuleren verandervoorstellen op basis van deskundig advies
Deze inspanningen resulteren in realistische en breed gedragen engagementsverklaringen van de betrokkenen partners die het verschil kunnen maken.

Na 6 maanden evalueren we de concrete uitvoering van de verandervoorstellen.

 

Leer je graag al wat meer bij over armoede en ons vormingsaanbod? Bekijk dan dit document (PDF)