DNA t'Hope

“Armoede is alle problemen op een hoop. Alleen tope (samen) kunnen we ons tegen armoede verzetten. Enkel dan is er hoop op verbetering. Vandaag en voor de volgende generaties.”

 

BASISWERK = ONT-MOET-ING

t’Hope is Welzijnsschakel en Vereniging waar armen het woord nemen. Onze vrijwilligersorganisatie brengt mensen met en zonder armoede-ervaring samen. We verenigen ons via een sterke groepswerking, waaronder een wekelijks ontmoetingsmoment, maandelijkse gespreksavond en uitstappen tijdens schoolvakanties.

We doorbreken de eenzaamheid en het maatschappelijk isolement. Door ons te verenigen creëren we een sociaal netwerk. We leren van elkaars ervaringen en oplossingen.

Als vereniging waar armen het woord nemen streven we er naar dat mensen in armoede een volwaardige gesprekspartner vormen in de samenleving. Mensen in armoede nemen zelf het woord. T’Hope creëert mogelijkheden om deze rol te versterken. Via onze participatieve werking ervaren mensen in armoede het recht op inspraak, beslissingsrecht en de ruimte om verantwoordelijkheden op te nemen.

“Gewoon mens mogen zijn”

 

BELEIDSWERK – STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING

Ook binnen de brede samenleving moeten mensen in armoede het woord nemen. We streven er naar dat zij steeds volwaardige gesprekspartner zijn bij het zoeken naar structurele maatregelen in armoedebestrijding.

Vanuit de gedeelde ervaring van mensen in armoede leren wij dat de manier waarop onze samenleving zich organiseert, armoede installeert en in stand houdt. We verwerken de ervaringskennis van mensen in armoede in aanbevelingen en verandervoorstellen en stappen richting organisaties, middenveld en overheid. We dagen we hen uit om samen structurele oplossingen te zoeken en de maatschappij zo te herorganiseren dat niemand nog zijn sociale grondrechten zal mislopen en mensen in armoede ook “gewoon mens mogen zijn”.

Bouwen aan verandering – via VORMING & DIALOOG

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. T’Hope informeert mensen in armoede over hun sociale grondrechten en zet acties uit om deze rechten te installeren. Via vorming in groep en een outreachende aanpak op individueel niveau willen we drempels verlagen richting dienst-, zorg-, en hulpverlening. We zetten in op een groeiende maatschappelijke emancipatie van mensen in armoede.

T’Hope organiseert dialoog en gespreksmomenten om mensen in armoede aan te moedigen en te ondersteunen in het delen van hun armoede-ervaringen. Door het delen van die ervaring valt ook de individuele schuld weg: de maatschappelijke mechanismen die aan de basis van armoede liggen komen op tafel.

Uitsluitingsmechanismen vertalen zich in verschillende kloven.

Wij sensibiliseren de brede samenleving via dialoog, vorming en sociaal artistieke projecten. Dat doen we steeds in tandem met mensen met armoede-ervaring.

“Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit een nacht doorgebracht met een mug op je kamer”

 

MENSEN VINDEN EN VERBINDEN – via buurtwerk

T’Hope doet er alles aan om mensen die geïsoleerd leven, te bereiken.

We gaan actief op zoek naar maatschappelijk kwetsbare mensen in de buurten waar ze wonen. We luisteren naar hen en informeren hen over het ontmoetingsaanbod van t’Hope en Jakedoe. Of we wijzen hen de weg naar het Roeselaarse dienst-, zorg- en hulpverleningsaanbod in Roeselare.

3 KERNWAARDEN

 

#iedereenvrijwilligt #iedereenonmisbaar #vrijwilligersonmisbaar

T’Hope is een vrijwilligersorganisatie. Iedereen die bij ons over de vloer komt wordt erkend als vrijwilliger: jong of oud, man, vrouw of X, mensen van elke origine, met of zonder beperking, mensen met of zonder armoede-ervaring,… . Hoe klein of hoe ambitieus zijn of haar bijdrage ook is.

Onze vrijwilligerswerking streeft naar een hoge graad van participatie. Bezoeker-vrijwilligers worden vrijblijvend uitgenodigd om de werking vorm te geven en te dragen. Onze participatieve vrijwilligerswerking steunt op 3 kernwaarden.

Krachtgericht 

Iedereen heeft krachten en talenten. We creëren momenten waarin iedere vrijwilliger zijn krachten en talenten kan ontdekken, inzetten en verder laten groeien.

Gelijkwaardig

Ieders krachten, talenten en individuele bijdrage aan de werking zijn van even grote waarde. We bewonderen ieders bijdrage.

Onvoorwaardelijk

t’Hope garandeert het vrijblijvende karakter ten aanzien van het engagement van elke bezoeker-vrijwilliger. We stellen geen voorwaarden noch verwachtingen.

 

6 CRITERIA

T’Hope organiseert zich volgens de 6 criteria opgenomen in het Vlaams decreet voor armoedebestrijding van 21 maart 2003  Armoedebestrijding | Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (departementwvg.be)

  • Mensen komen samen in groep
  • Mensen in armoede nemen het woord
  • Werken aan maatschappelijke emancipatie van mensen in armoede
  • Werken aan maatschappelijke structuren
  • Vormingsmomenten en dialoog organiseren
  • Armen blijven zoeken

 

Voor meer info over onze 6 criteria:  Onze 6 criteria | Netwerk tegen Armoede

ONTSTAAN t’Hope

In 1996 werden vanuit Welzijnsschakels in Roeselare 10 vormingsavonden georganiseerd rond de verschillende aspecten van armoede (gezin, werken, wonen, onderwijs…).  Na deze avonden groeide de overtuiging om iets uit te bouwen, niet ‘voor’ mensen in armoede, maar ‘samen met’.  In 1998 begonnen we mensen aan te spreken, via huisbezoeken.  Sommigen kenden al enkele arme gezinnen.  Anderen kwamen we op het spoor via de Zusters van Liefde bij wie de mensen toen voedselpakketten afhaalden.  

Op 12 mei ‘98 ging de eerste bijeenkomst door.  Dit was het begin van t’Hope: een maandelijkse gespreksavond. Al gauw kwamen daar – onder impuls van de mensen – wekelijkse ontmoetingsmomenten bij, dan een kerstfeest, ontspanningsactiviteiten… Maar het spreken met elkaar over ervaringen van armoede kon geen vrijblijvende bezigheid zijn. Stilaan zochten we wegen om de stem van mensen te laten horen in de maatschappij (een publicatie, getuigenissen en vorming, een toneelstuk) en bij het beleid (dialoogproces).

Omdat de manier van werken in t’Hope beantwoordt aan de criteria van ‘een vereniging waar armen het woord nemen’ krijgen we sinds 1999 subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.  Met de eerste middelen kochten we een bescheiden huisje in de Gitsestraat aan, dat nu, na heel wat renovatie, nog steeds als ontmoetings- en vergaderplaats dienst doet.  Ook kwam toen een beroepskracht voor énkele uren in dienst.  In de voorbije jaren groeide deze functie aan tot een fulltime job. De steeds groeiende werking (met o.a. Jakedoe) en nieuwe projectimpulsen stellen ons op dit moment in staat om de werking door meerdere betaalde krachten te ondersteunen.